ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย
ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รัฐรู้สิ่งใด ประประชารู้สิ่งนั้น

มาตรา 7  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 


มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ
 
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ  (อ่านต่อ...)
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (อ่านต่อ...)
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

รหัสเอกสาร

เรื่อง

ดาวน์โหลด

7(4)กอ/1/2558 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

7(4)17/1/2558
                          
กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ และกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม บทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

            


           ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 4 คน
Total 560 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงาน กพ. กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

copyright @ 2012 The Government Information Center, Department of Health : GICDOH
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5904221-2 โทรสาร 02-5904220 E-mail : kwanruean.s@anamai.mail.go.th