ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย
ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รัฐรู้สิ่งใด ประประชารู้สิ่งนั้น
สืบค้นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

 
 
     
วิธีอ่านรหัสเอกสาร
ตัวอย่างเช่น รหัส 9(2)กอ/1/2559 ความหมายคือ
                    9         หมายถึง     มาตรา 9
                 (2)      หมายถึง      นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจา  
                                             นุเบกษา
                 กอ       หมายถึง     กรมอนามัย (ให้ดูที่รหัสหน่วยงานภายใน กรมอนามัย)
                 1         หมายถึง     เอกสารลำดับที่ 1
                 2559   หมายถึง     ปีที่ผลิต/ปีที่พิมพ์
 
รหัสหน่วยงานภายในกรมอนามัย

รหัสหน่วยงาน

หน่วยงาน

กอ

กรมอนามัย

01

สำนักงานเลขานุการกรม

02

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

03

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

04

สำนักโภชนาการ

05

สำนักทันตสาธารณสุข

06

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

07

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

08

สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง

09

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

10

สำนักสร้างและจัดการความรู้

11

กองการเจ้าหน้าที่

12

กองคลัง

13

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

14

กองแผนงาน

15

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

16

กลุ่มตรวจสอบภายใน

17

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18

ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข

19

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ

20

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

21

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

22

ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง

23

สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ

24

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 
 
                                          
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 2 คน
Total 691 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงาน กพ.

copyright @ 2012 The Government Information Center, Department of Health : GICDOH
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5904221-2 โทรสาร 02-5904220 E-mail : kwanruean.s@anamai.mail.go.th